Μεγάλη βραδυνή πόλυ με πολλά φώτια

EXXONMOBIL CYPRUS LTD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ (SEVESO III)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Κ.Δ.Π. 347/2015)

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ExxonMobil Cyprus Ltd

Η Μονάδα της ExxonMobil Cyprus στη Λάρνακα εφαρμόζει Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (Major Accident Prevention Policy - MAPP) και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) Operations Integrity Management System (OIMS) το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες και προβλέψεις ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, τα διαχειριστικά, τα οργανωτικά και τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για τον έλεγχο και την πρόληψη των κινδύνων μεγάλης κλίμακας στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 2015 για την αντιμετώπιση κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας (Κ.Δ.Π. 347/2015). Η Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων της εταιρείας αφορά την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων & συνεργατών, των πελατών και των πολιτών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα παρόντα πληροφοριακά στοιχεία σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού πάνω σε ορθή βάση και την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Επίσης περιλαμβάνουν αναφορά σε μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στη μονάδα, καθώς και στα κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην απομακρυσμένη περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στη μονάδα της ExxonMobil Κύπρου.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος VI των Κανονισμών 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015). Οι πληροφορίες αυτές είναι σαφείς και ευκολονόητες και είναι διαθέσιμες στο κοινό σε τακτική βάση σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και σε έντυπη μορφή.

ΜΕΡΟΣ 1

 1. Στοιχεία του διαχειριστή και της μονάδας

  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ExxonMobil Cyprus Ltd
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου (Δρόμος Δεκέλειας), 6019 Λάρνακα
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Παναγιώτης Τσερκέζος, τηλ.: 24505500
 2.  

 3. Υπαγωγή μονάδας στους Κανονισμούς

  Η Μονάδα Κύπρου της ExxonMobil Cyprus Ltd υπάγεται στους Κανονισμούς 2015 «Για την αντιμετώπιση κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες» (Κ.Δ.Π. 347/2015) (Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των υγρών καυσίμων που αποθηκεύονται εντός της μονάδας, κατατάσσεται στις μονάδες ανώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλλει στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 2015 (Υποβολή: Δεκέμβριος 2015).

 4. Δραστηριότητες στη μονάδα

  Οι εγκαταστάσεις της μονάδας της ExxonMobil Cyprus βρίσκονται ανατολικά της Λάρνακας στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας και αποτελούνται από δύο τερματικά – το Ανατολικό Τερματικό (πρώην εγκαταστάσεις Esso) και το Δυτικό Τερματικό (πρώην εγκαταστάσεις Mobil) και τα οποία είναι ενοποιημένα. Μεταξύ των δύο τερματικών παρεμβάλλονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου των Ελληνικών Πετρελαίων Κύπρου.

  Η δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν την αποθήκευση και την διακίνηση Υγρών Καυσίμων.

  Η μονάδα παραλαμβάνει υγρά καύσιμα από πλοία. Τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σε δεξαμενές και φορτώνονται σε βυτιοφόρα οχήματα για μεταφορά / διανομή, μέσω γεμιστηρίων.

 5. Γενική Ονομασία των προϊόντων και περιγραφή της επικινδυνότητας

  Παρακάτω παρουσιάζονται τα προϊόντα που αποθηκεύονται και διακινούνται στη μονάδα.

  Βενζίνη 95/98 Οκτανίων

  Εύφλεκτο υγρό, μπορεί να αναφλεγεί σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας. Υπάρχει η πιθανότητα σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των εξατμίσεων με τον αέρα κάτω απο ορισμένες συνθήκες. Οι εξατμίσεις ως βαρύτερες του αέρα, επικάθονται στο έδαφος και εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου.*

  Κηροζίνη

  Εύφλεκτο υγρό, υπάρχει η πιθανότητα σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των εξατμίσεων με τον αέρα. Οι εξατμίσεις επικάθονται στο έδαφος και εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου.*

  Πετρέλαιο Κίνησης/Θέρμανσης/Αγροτικό

  Πιθανότητα ανάφλεξης αν το προϊόν θερμανθεί σε θερμοκρασία υψηλότερη από το σημείο ανάφλεξης.*

 6. Προειδοποίηση και συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου κοινού σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας

  Όσον αφορά την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την καθοδήγησή του σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να διενεργήσει, αρμόδια αρχή είναι η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου. Οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και τα μέλη των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης είναι οι βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφερόμενο κοινό θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που θα δίνονται από την αρμόδια αρχή.

  Οι οδηγίες που θα δοθούν στο επηρεαζόμενο κοινό σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του συγκεκριμένου ατυχήματος και αφορούν την κατάλληλη συμπεριφορά του σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες που έχει συνταχθεί από κοινού από τις εταιρείες των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στο δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και απευθύνονται στους περιοίκους που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας. Αυτές οι οδηγίες και πληροφορίες που δίνονται στο κοινό είναι επαρκείς και είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.seveso.lca.com.cy/**

 7. Ημερομηνία τελευταίας επί τόπου επίσκεψης

  Σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Κανονισμού 20 των Κανονισμών 2015 όσον αναφορά τα προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων που καταρτίζει η αρμόδια αρχή για όλες τις μονάδες, η ημερομηνία τελευταίας επί τόπου επίσκεψης και επιθεώρησης της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου ήταν 10/12/2018.

  Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται στην ιστοσελίδα:
  http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D06046C1272FB786C2257DDB0043A518/$file/Programma_epitheoriseon_Monades_SEVESO_2019.pdf

  Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την επιθεώρηση και το αντίστοιχο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού 22 της Κ.Δ.Π. 347/2015, καθώς και για την τελευταία επί τόπου επιθεώρηση της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου, αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 8. Περαιτέρω πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση Ασφάλειας, το Σχέδιο Διαχείρισης Ασφάλειας και το Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου, καθώς και άλλα σχετικά θέματα ασφάλειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη μονάδα στην Λάρνακα και τον διαχειριστή της.

ΜΕΡΟΣ 2

 1. Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και δυνητικές επιπτώσεις

  Στα πλαίσια της νομοθεσίας SEVESO III, ως ατύχημα μεγάλης κλίμακας θεωρείται «συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη, που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε μονάδας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της Κ.Δ.Π. 347/2015, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της μονάδας και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες».

  Όλα τα σενάρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν μελετηθεί και αναλυθεί στην Έκθεση Ασφάλειας της μονάδας ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών και των περιορισμό των επιπτώσεων τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

  Οι επιπτώσεις επικίνδυνων καταστάσεων από τη ατυχηματική διαρροή επικίνδυνων ουσιών (υγρών καυσίμων) διακρίνονται σε:

  • Θερμική ακτινοβολία, σε περίπτωση φωτιάς
  • Ωστικό κύμα, σε περίπτωση έκρηξης
  • Τοξικό νέφος από διασπορά καυσαερίων

   

  Στην Έκθεση Ασφάλειας της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εκτίμησης της έκτασης των επιπτώσεων των δυσμενέστερων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για τις προκαθορισμένες ζώνες προστασίας πληθυσμού, καθώς και η απεικόνιση τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας.

  Επίσης στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) των επικίνδυνων ουσιών περιλαμβάνονται σενάρια έκθεσης στα οποία αναφέρονται ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με αυτές τις επικίνδυνες ουσίες.

  Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα διαχειριστικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με την επικινδυνότητα των ουσιών. Τα μέτρα αυτά προσδιορίζονται σε εξειδικευμένες μελέτες ανάλυσης κινδύνου και λειτουργικότητας (ΗΑΖΟΡ). Ενδεικτικά η μονάδα διαθέτει κατάλληλα και επαρκή συστήματα πυρόσβεσης, συστημάτων πυρανίχνευσης, σειρήνα για σήμανση συναγερμού, κατάλληλο σύστημα συντήρησης του κρίσιμου εξοπλισμού και των υποδομών της ενώ εφαρμόζει προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Η εγκατάσταση φυλάσσεται και διαθέτει εν λειτουργία σύστημα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

  Επίσης, εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ), το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III της Κ.Δ.Π. 347/2015 και κατάλληλο Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης (ΣΕΑ) το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V της Κ.Δ.Π. 347/2015. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

 2. Αναγκαίες επιτόπου ρυθμίσεις – Συνεργασία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

  Επιβεβαιώνεται ότι ο διαχειριστής της μονάδας της ExxonMobil Κύπρου υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις επιτόπου, ιδίως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους.

  Τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της μονάδας προβλέπουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ασκήσεις ετοιμότητας, πυρόσβεσης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Αυτές διεξάγονται με τη συμμετοχή του προσωπικού της μονάδας, ενώ συχνά υπάρχει συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, όπως η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, η Αστυνομία Κύπρου, κλπ.

  Επιπλέον, στα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της μονάδας αναφέρεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας υπάρχει Σχέδιο Επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μονάδων. Αυτό το Σχέδιο αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στις γειτονικές μονάδες για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών τους.

 3. Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης

  Εκτός από τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της μονάδας, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σε συνεργασία με τις εταιρείες πετρελαιοειδών έχει εκπονήσει το αντίστοιχο Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 52Α των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 έως 2006 για την αντιμετώπιση τυχόν εξωτερικών επιδράσεων του ατυχήματος και περιλαμβάνει συστάσεις για συνεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες ή υποδείξεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν συμβεί ατύχημα.

  Πληροφορίες για το Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης μπορούν να ζητηθούν από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. ***

 4. Μονάδα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους

  Η μονάδα της ExxonMobil Κύπρου δεν βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και δεν υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος μεγάλης κλίμακας με διασυνοριακές επιπτώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για τις διασυνοριακές επιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων.

* Όσον αφορά τη Βενζίνη 95/98 Οκτανίων, την Κηροζίνη και το Πετρέλαιο Κίνησης / Θέρμανσης / Αγροτικό:

 • Η ρύπανση υδάτινου αποδέκτη μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα σε υδρόβιους οργανισμούς.
 • Η ρύπανση του εδάφους με μεγάλες ποσότητες πιθανόν να προκαλέσει διείσδυση του προϊόντος σε υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες.

** Σημειώνεται ότι τα περιεχόμενα του ενημερωτικού εντύπου για το κοινό πρόκειται να επικαιροποιηθούν, έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της Κ.Δ.Π. 347/2015 αναφορικά στα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό. Αρμόδιες για την επικαιροποίηση του ενημερωτικού εντύπου για το κοινό είναι οι εταιρείες πετρελαιοειδών της Λάρνακας, σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

*** Σημειώνεται ότι, η Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, περιοδικά αναθεωρεί το Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης για τη μονάδα της ExxonMobil Κύπρου (και των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών) και κάλεσε καλεί το κοινό να υποβάλει απόψεις αναφορικά με την αναθεώρηση του Σχεδίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση g.d@cd.moi.gov.cy. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.moi.gov.cy/moi/CD/cd.nsf/All/5E42176FB5C653DCC22580370041FA58?OpenDocument.